Stanislaus van Baerdewijck

sorry Dutch only

Er zijn geen foto’s
There are no pictures

Eerste keer gehuwd met Maria Stevens (894), 31-08-1788 te Bergen op Zoom

Onderzoek J.v.Baardewijk (A1.2.2):
Woonplaatsen: Waalwijk, naar Gorinchem ca. 1800.
Adres van het gezin in Gorinchem: Kortendijk 117. (is nog te vinden; er zijn
foto’s van gemaakt).

Dopen:
Jongens, RK gedoopt, gingen tot ca. 1830 met vader naar de (schuil)kerk “In
Abram’s schoot” aan de Langendijk en vanaf ca. 1830 naar de kerk in de
Haarstraat (nog te vinden, gevel is authentiek).
Meisjes, Geref. gedoopt, gingen met moeder naar de Grote Kerk. (de gotische
kerk is afgebroken; de toren is authentiek).

Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn (A1.2.2)
dd. 12-12-1989, Rijksarchief in Gelderland te Arnhem.
De aanleiding tot dit onderzoek was een vraag en antwoord in het “Genealogisch
tijdschrift voor midden- en West Brabant”, vraag 41 pag.150: Stanislaus
Anthonius van Baardewijk zoon van Jan (Johan) van Baardwijk trouwde 1e keer
19-10-1777 te Pouderoijen met Jannetje Boet, trouwde 2e keer 25-12-1808 te
Gorinchem met Teuntje Fijnaart. (volgens Gens Nostra 1972, pagina 94, vraag
nummer 441 waaraan bovenstaande is ontleend) ondertekent M. van Wijk.

Indien bovenstaande juist is dan moet Stanislaus Antonie van Baardwijk eerder
geboren zijn dan in het jaar 1763 (zie vraag 41, pagina 34 van dit blad).
Zijn ouders huwden in het jaar 1759, dus als hij het oudste kind was moet hij
c.a. 18 jaar geweest zijn bij dit eerste huwelijk. Rijkelijk jong voor die tijd. p.s. (Piet Sanders)

Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn (A1.2.2)
dd. 12-12-1989, Rijksarchief in Gelderland te Arnhem.
In het trouwboek van de Nederduitse gereformeerde Gemeente te Brakel vond ik
de volgende acte:
“Anno 1777 Den 25 september zijn bij afwesigheijt van den Pred tot Poudrojen
alhier in wettige ondertrouw opgenomen Anthonius van Baardwijk j.m. geb. en
woonagtig tot Pou’drojen met Jannigje Boed j.d. geb. en woonagtig tot Pou’-
drojen, dese personen hebben alhier hunne 3 Sondaagse huwelijkse proclama-
tien onverhindert gehad, en daarvan attestatie gegeven om morgen den
19 oct. tot Pou’drojen te trouwen.”
Volgens deze acte is Anthonius van Baardwijk geboren te Poudrojen. Hij kan dus
niet dezelfde zijn als Stanislaus Antonie van Baardwijk die, volgens acte van
zijn huwelijk met Maria Stevens, geboren is te Waalwijk. Ook de trouwacte van
zijn huwelijk met Anthonia Fijnaart vermeldt als zijn geboorteplaats Waalwijk.

Of, en, zo ja hoe Anthonius van Baardwijk te Poudrojen in onze genealogie te
plaatsen is heb ik (nog) niet gevonden.

Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn. (A1.2.2)
dd. 01-07-1983, Gemeente archief te Waalwijk.
Stanuslaus Antonie van Baardwijk, soldaat, zoon van Joannes en Maria Elisabeth
de Weert. Eerder gehuwd geweest met Maria Stevens, geboren te Maastricht en
wonende bergen op Zoom, ondertr./ trouw dd. 16/31-08-1788 Bergen op Zoom.
(trouwt 25-12-1808 te Gorinchem met Antonia Fijnaart)

Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn. (A1.2.2)
dd. 01-07-1983, Gemeente archief te Waalwijk.
Joannes van Baerdewijck,
zoon van Andreas en Amalia van Thoor, (tr.29-10-1759) met Maria Elisabeth de
Weert, (geb. 05-02-1731 te Drunene, overl. 07-01-1805) Besoyen.
Kinderen uit dit huwelijk:
Cornelis, geb. ca. 1774 Waalwijk, schoenmaker, overl. 07-08-1845 te Waalwijk,
trouwt 09-05-1808 met Maria Snaphaan, geb. 18-11-1781 Loon op Zand als dochter
van Franciscus en Helena de Krieger.
Andries, wonende te Rotterdam 06-03-1794.
Elisabeth, getr. met Christiaan van Cleef, wonende te Cuylenburg ten tijde
van 06-03-1794.
Stanis, soldaat te Breda 06-03-1794.
Peter, in garnizoen te Amsteldam 06-03-1794.
Cornelis (eerder genoemd), minderjarig 06-03-1794.
Antoinette, minderjarig 06-03-1794.

Notities gemaakt in den Haag op 16 November 1964 (door F. v.Baardewijk (A1.10)).
Overleden te Gorinchem: 13/5-1849 Maria van Baardewijk, 34 jaar, wed. Martinus
van Hansum, dochter van Laurens Antonie Stanis van Baardewijk en Teuntje
Fijnaart, overleden.

Notities gemaakt in den Haag op 16 November 1964 (door F. v.Baardewijk (A1.10)).
Gehuwd te Leerdam 16/9-1858 Arie Willem den Hartog, 44 jaar, werkman, wonende
alhier, wedr Johanna van der Hagen, zoon van Klaas en Geertruij Versteeg,
landbouwers, beide wonende alhier en
Cornelia van Baartwijk, 46 jaar, winkelierster, geb. te Gorinchem, wonende
alhier, wed. Antonie Kruys, dochter van Stanus Laurens van Baartwijk en Teuntje
Fijnaard, beide overleden.

Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn. (A1.2.2)
Brief van Gemeentelijk Archief Gorinchem, dd.25-09-1990.
Zoals ik u vertelde herinnerde ik mij ooit een vraag in Gens Nostra te hebben
opgelost, maar de vraagsteller vroeg nooit om het antwoord. Het betrof de
doopdatum van Stanislaus van Baerdewijck, gevraagd in Gens Nostra 1972 blz.94.

Blijkens de overlijdensakte overleed Stanislaus Antonius van Baerdewijck op 17
october 1833 te Gorinchem. Hij was 70 jaar en geboren te Waalwijk als zoon
van Jan van Baerdewijck en Maria de Weerd. Hij was gehuwd met Teuntje
Fijnnard. Volgens de overlijdensakte was hij gepensioneerd militair.

Sedert 1823 tot aan zijn dood ontving Stanislaus Antonius van Baerdewijck een
pensioen van f 260,– per jaar, zoals blijkt uit een register in het
gemeentelijk archief (H 25 – 1). In dit register staat als datum van zijn doop
vermeld 16 september 1763. Het antwoord op vraag 441 in gens Nostra 1972 luidt
dus:
Stanislaus Anthonius van Baardewijk (Baerdewijck) was een zoon van Jan van
Baerdewijck en Maria de Weerd; hij werd op 16 september 1763 te Waalwijk
gedoopt.
Getekend: A.J.Busch archivaris van Gorinchem.

Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn. (A1.2.2)
Onderzoek gemeente archief Breda, 25-07-1991.
Ontvangen afdrukken van:
Doopacte R.K.kerk breda, Nieuwstraat:
15 september 1794, Joannes, zoon van Staneslag van Baardewijk, afkomstig van
Waalwijk en Maria Josepha Steevens.

Tekeningen en beschrijving van het kerkgebouw aan de Nieuwstraat, waarin
bovengenoemde doop plaatsvond, uit Jaarboek Geschied- en oudheidkundige kring
van Stad en Lande van Breda ‘Oranjeboom’, deel 23, 1970.

Beschrijving van de versterking van het garnizoen te Breda door o.a. het
regiment ‘von Wartensleben’ waarbij S.L.A.van Baardewijk diende, begin
augustus 1794 en de daarop volgende gevechten met de Franse troepen.
Uit ‘Geschiedenis der Vesting Breda’, door G.G. van der Hoeven, heruitgave
met een voorwoord van dr. F.A. Brekelmans, gem. archivaris, Breda, sept. 1974.
Productie Interboek Internationaal, Lange Haven 97, Schiedam.

Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn. (A1.2.2)
Onderzoek Centr.Bur.v.Genealogie ’s Gravenhage dd.-05-09-1990
Gezocht naar dopen van eventuele kinderen van S.L.A.van Baardewijk en Maria
Stevens, getrouwd Bergen op Zoom 1788.
In doopboek R.K. Bergen op Zoom 1781-1796 (microfiche studiezaal 1) geen van
Baardewijk gevonden.
In register van dopen Breda R.K.kerk Nieuwstraat 19-01-1649 – 31-10-1810
(mocrofiche st.a.1) gevonden:
v.Baerdewijck Joannes v. Stanislaus v.B. (uit Waalwijk) m. Maria Stevens
(Maastricht)
gedoopt 15=09-1794, doopboek nr.2160/28.

Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn. (A1.2.2)
dd. 05-07-1989, Gemeente archief te Waalwijk.
Bergen op Zoom 16 aug. 1788. Ondertrouw: Stanislauris Antonius van Baardewijk,
j.m. geboren te Waalwijk, soldaat, met Maria Stevens, j.d. geboren
te Maastricht en wonende alhier. Getrouwt 31 augustus 1788 te Bergen op Zoom.

Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn. (A1.2.2)
dd. 05-06-1993, Gemeente archief te Gorinchem.
Geraadpleegd, bevolkingsregister per 01-01-1830:

Kortendijk A 54, 2 huisgezinnen, 13 personen:
Naam: oud: geb.te: ambt/beroep: kerk:

 1. Baardewijk van Stauslaus Ant. 66 j. Waalwijk gepens.sergeant Rooms
 2. Fijnaart Teuntje 41 j. Gorinchem zonder Prot.
 3. Baardewijk van Laurens 9 j. Gorinchem Rooms
 4. Baardewijk van Jan 7 j. Gorinchem Rooms
 5. Baardewijk van Cornelis 2 j. Gorinchem Rooms
 6. Baardewijk van Aagje 21 j. Gorinchem naaister Prot.
 7. Baardewijk van Cornelia 17 j. Gorinchem Prot.
 8. Baardewijk van Maria 13 j. Gorinchem Prot.
 9. Baardewijk van Pieternella 11 j. Gorinchem Prot.
  10.Fijnaart Jan 32 j. Gorinchem schoenmaker Prot.
  Dan volgen 3 pers. van de fam. Doket/Wagemans (verder niet overgenomen)

Geraadpleegd, klapper op het bevolkingsregister van 1825, 1830, 1840:
(de code’s betreffen wijkletter en nr. van het woonpand)
Naam: 1825: 1830: 1840:

 1. Baardewijk van Aagje A 54 A 28
 2. Baardewijk van Adriana B 150
 3. Baardewijk van Jan A 54 A 28
 4. Baardewijk van Cornelia A 54
 5. Baardewijk van Cornelia A 54 A 28
 6. Baardewijk van Laurens A 54
 7. Baardewijk van Maria A 54 A 28
 8. Baardewijk van Pieternella A 54
 9. Baardewijk van Stanuslaus Antonius A 54
  10.Baardwijk L. A 52
  11.Baardwijk Laurens Antonius A 28

Geraadpleegd militair pensioenregister H25-1.
Betreffende Stanislaus Antonie van Baardewijk staat er niet meer in dan reeds
bekend, behalve dat als bedrag aan pensioen f 130,- genoemd wordt inplaatsvan
f 260,-. (vanwaar dit verschil?).

Overgenomen uit register Militaire bevolking, Ede Regiment Infanterie, depot 2e
compagnie. Loopt over tijdvak van 1868 – 1878.
Vlgnr. 101; inschrijfdatum 21-04-1876;
Baardewijk van Laurens Antonie; geb. 22-05-1852 Gorinchem; ongehuwd; kerk
R.C.; korporaal; Willemskazerne; vestiging in de gemeente 14-04-1876; vorige
woonplaats Geertruidenberg; vertrek uit Gorinchem 24-08-1877 naar
Gerrtruidenberg; aanmerkingen: overgegaan bij de 4e comp. depot.

Rapport van fam. onderzoek door Jan van Baardewijk (A1.2.2)
dd. 06-08-1993. Gemeentearchief Gorinchem:
Ontleend aan acte van overlijden:
17-08-1813 Overleden te Gorinchem: Pieter Petrus Christophorus zoon van
Stanuslaus Antonie van Baardewijk en Antonie Fijnaart, ’s morgens om
half 2 uur, Kortendijk A 40, Aangifte gedaan door Pieter Fijnaart, oud 81 jaar,
smit en Laurens van de Water, 41 jaar, timmerman, beiden geburen van de
overledene.

Rapport van familieonderzoek door Jan van Baardewijk (A1.2.2)
Gemeentearchief Gorinchem dd.06-08-1993
Enkele overnummeringen van adressen volgens registers:
woning:
Haarstraat D 131 (1890) naar nr. 84 (laatste wijz.)
Katerstraat D 280 (1862) naar
D 289 ( ) naar
D 260 (1890) naar nr. 6 (laatste wijz.)
Kortendijk A 54 (1849) naar
A 58 (1858) naar
A 50 (1889) naar nr.117 (laatste wijz.)
Kortendijk A 75 (1849) naar
A 81a (1858) naar
A 91 (1889) naar nr. 68 (laatste wijz. in 1929)
Zusterstraat ben. C 468 ( ) naar nr. 24 (laatste wijz. in 1930)

Bij navraag aan de betreffende gemeentelijke dienst van Gorinchem door de heer
Jos Walraven van het archief bleek het volgende:
Woning Kortendijk nr. 117 is sinds 1849 niet merkbaar verbouwd of gerenoveerd.
Woning Kortendijk nr. 68 is enkele jaren geleden gerenoveerd.
Woning Zusterstraat nr. 24 is nog in de staat van 1930 of nog daarvoor.

Overgenomen Jan v.B. te Amersfoort (A1.2.2):
Persoon klad:
De vraag is wat er gebeurd is met Maria Josepha Stevens. In de akte van
ondertrouw met zijn tweede vrouw, wordt hij aangeduid met J.M. (= jongman) van
Waalwijk. Dit lijkt vreemd; zijn eerste vrouw is immers ñ1795 te Doesburg
overleden; waarom wordt hij dan niet aangeduid met weduwnaar?

Sedert 1823 tot aan zijn dood ontving Stanislaus Antonius van Baerdewijck een
pensioen van f 260,– per jaar, zoals blijkt uit een register in het
gemeentelijk archief Gorinchem (H 25-1). In dit register staat als datum van
zijn doop vermeld 16 september 1763. (opgave GA Gorinchem). Bij eigen
raadpleging bleek in het betreffende register niet meer te staan dan reeds
bekend, behalve dat als bedrag aan pensioen f 130,- genoemd wordt inplaats van
f 260,-. Vanwaar dit verschil?. Is er meer dan ‚‚n register?

Persoon info:
Volgens militaire stamboeken was hij v¢¢r zijn aantreden, van beroep
garentwijnder. Op 18-03-1780 werd hij soldaat bij het regiment infanterie nr.
18, van Pabst/ Wartensleben, 1e bat., gedurende een maand bij comp. F, daarna
comp. B. Per 15-08-1788 opnieuw aangenomen als soldaat bij dezelfde compagnie.
Zijn lengte was toen 5 voet, 7 duim en 3 streek.

Gelegerd te Bergen op Zoom trouwde hij daar 31-08-1788 met Maria Josepha
Stevens, evenals hij, rooms-katholiek. In dezelfde plaats werd drie maanden
later hun dochter Maria geboren.

Blijkbaar was hij op 19-12-1791 te Zutphen toen daar hun dochter Elisabeth werd
gedoopt. Op 06-03-1794 lag hij in garnizoen te Breda (bron: ORA Waalwijk nr.
1011). In september van dat jaar werd daar hun zoon Johannes gedoopt.

Per 27-07-1795 werd zijn diensttijd verlengd tot 03-10-1801. Hij was toen
fuselier in comp. 1, het 3e bataljon infanterie. Uit het desbetreffende
stamboek blijkt ook dat hij op dat moment geen vrouw meer had en vader was van
drie kinderen. Dezelfde gegevens zijn ook te vinden op de status van het
volgende dienstverband dat eindigde per 18-03-1810. Bovendien staat daar zijn
signalement op vermeld: blond haar, blauwe ogen, blank van aangezicht, dik van
wezen, tamelijke neus en mond, spitse kin.

Op 25-12-1808 trouwde hij opnieuw, nu met de protestantse Antonia Fijnaart te
Gorinchem, in welke stad hij was komen wonen. Van hun kinderen werden de
jongens gedoopt in de RK kerk en de meisjes in de NH kerk.

Blijkbaar is hij enkele jaren geen militair geweest, want volgens de geboorteakte van een kind was hij op 13-09-1812 van beroep herbergier. Daarna blijkt hij, uit een akte van 20-12 1814, sergeant te zijn bij “de Werving” (recruteringsbureau) te Gorinchem. Een geboorteakte van 26-08-1818 geeft aan dat hij intussen als sergeant overgeg aan is naar de veteranen, in garnizoen te Heusden.

Tenslotte vermeldt een geboorteakte van 02-09-1822 dat hij dan gepensioneerd
militair is. Volgens het betreffende register (H25-1) ging zijn pensioen echter
pas in 1823 in.

In 1830 woonde op het adres Kortendijk A 54 behalve het gezin van
Baardewijk-Fijnaart, bestaande uit tien personen, ook het gezin D”ket-Wagemans
van drie personen. Tot het gezin van Baardewijk-Fijnaart behoorde toen ook Jan
Fijnaart, 32 jaar, geb. Gorinchem, schoenmaker en van de protestantse
godsdienst (bron: BR Gorinchem 1830).

Adres datum: 1833
Adres straat: Kortendijk A 54
Adres plaats: Gorinchem
Adres info:
Het nr. A 54 is gewijzigd in 117 (bron: reg. GA Gorinchem). Deze woning is
sinds 1849 niet merkbaar verbouwd of gerenoveerd (bron: GA Gorinchem).
Doop datum: 16-09-1763
Doop plaats: Waalwijk
Gezindte: RK
Doop bron: GA Gorinchem, MP
Doop akte: H25-1
Overlijden datum: 17-10-1833
Overlijden plaats: Gorinchem
Overlijden tijd: 06.00
Overlijden bron: akte
Overlijden akte: 244
Overlijden info: Aangifte door Jacobus Kelder, 40 jaar, kleermaker
en Hendrikus Johannes Bos, 40 jaar, tapper, beiden te Gorinchem en bekenden van
de overledene. (afdruk van akte in dossier).

Volgens een Memorie van Successie en bijlagen heeft de overledene geen roerende
of onroeren de goederen nagelaten (bron: MVS Gorinchem nr. 5, 05-11-1833).

Ondertrouw datum: 04-12-1808
Ondertrouw plaats: Gorinchem
Ondertrouw bron: akte
Ondertrouw brontekst:
Den 4 December 1808, Present de Heeren Hoogwinkel en van Gennep. Compareerden
voor ons ondergetekenden Commissarissen tot de Huwelijkszaken Stanislaus van
Barderwijk J.M. geboren te Waalwijk en Antonia Fijnaart J.D. geboren en beide
alhier woonagtig. – Te kennengevende dat er tussen henlieden een wettig
huwelijk was beraamd, tgeen zij genegen waren na de gewone solemniteiten te
voltrekken, verzoekende tendien einde de nodige Huwelijks Proclamatien. En
vermits de comparanten hebben verklaard den anderen inden bloede of door
zwangerschap niet te na te bestaan, met niemand anders wegens Huwelijkszaken
iets uitstaande te hebben, en dat gebleken is dat de Heer Stads Commandant
(zijnde de Comparant in ’s Konings dienst) benevens de Moeder der Comparante in
hetzelve Huwelijk consenteren, zoo zijn de voorn Persoonen op heden bij ons in
ondertrouw opgenomen en dus hun verzoek geaccordeert. (volgen handtekeningen)

Ondertrouw info: (afdruk van akte in dossier).
Wettelijk datum: 25-12-1808
Wettelijk plaats: Gorinchem
Wettelijk bron: akte
Wettelijk brontekst: Den 25 December 1808, present de Heeren Rom en Hoogwink
el. Op heden zijn volgens de wet in den huwelijken staat bevestigd: Stanislaus
van Barderwijk, J.M. geboren te Waalwijk, en Anthonia Fijnaa(r)t,
J.D. geboren, en beide woonende alhier.
Wettelijk info: (afdruk van akte en van trouwformulier in dossier).